Privacy statement.

Fotohut Alblasserwaard, gevestigd aan Edisonweg 3, 2964 LK Groot-Ammers, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.fotohut-alblasserwaard.nl
Edisonweg 3,
2964 LK
Groot-Ammers
reserveer@fotohut-alblasserwaard.nl

Gerrit van de Velde is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotohut Alblasserwaard hij/zij is te bereiken via het mail adres reserveer@fotohut-alblasserwaard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Fotohut Alblasserwaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij en aanvraag en / of reservering.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via reserveer@fotohut-alblasserwaard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fotohut Alblasserwaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw reservering;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Fotohut Alblasserwaard verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens welke wij nodig hebben voor onze financiële administratie

Geautomatiseerde besluitvorming:
Fotohut Alblasserwaard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen en / of besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotohut Alblasserwaard) tussen zit.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren:
Fotohut Alblasserwaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• NAW gegevens t.b.v. aankopen / orders: maximaal 7 jaar i.v.m. wettelijke bewaartermijn financiële administratie / belastingdienst.
• NAW gegevens t.b.v. informatie aanvragen en / of reserveringen: maximaal 1 jaar i.v.m. 1x jaarlijks vernietigen informatie / gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Fotohut Alblasserwaard verstrekt geen gegevens c.q. informatie aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst / dienst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de belastingdienst / financiële administratie.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Fotohut Alblasserwaard gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website om gegevens te verzamelen..

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Photo van de Velde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar reserveer@fotohut-alblasserwaard.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fotohut Alblasserwaard wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Fotohut Alblasserwaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via reserveer@fotohut-alblasserwaard.nl

Reacties zijn gesloten.